КРСТОВИДНА ЦРКВА ОД ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРЧЕ КАЈ ЧАРДАКЛИЈА, ШТИПСКО

- резултати од заштитните истражувања во 2017 година -

Автори

  • Илинка Атанасова Археолошки музеј - Скопје
  • Митко Штерјов Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2124299a

Клучни зборови:

Македонија, Штип, Чардаклија, крстовидна црква

Референци

Археолошка карта на Р Македонија, том II, Скопје 1996.

Алексова Б., 1983, Крупиште, Штипско, aрхеолошки истражувања 1975 и 1981 година, ЗАММ, X – XI, Скопје, 85-100.

Алексова Б., 1988, Првите словенски цркви по Брегалница, Кирило - Методиевскиот (старословенскиот) период и Кирило-Методиевската традиција во Македонија, Прилози од научниот собир одржан по повод 1100 годишнината од смртта на Методиј, МАНУ, Скопје, 179-198.

Алексова Б., 1989, Епископијата на Брегалница, прв словенски црковен и културно просветен центар, Прилеп.

Белдедовски З., 1990, Брегалничкиот басен во римскиот и раниот средновековен период, Зборник на Штипскиот народен музеј, VI, Штип, посебно издание.

Гарашанин М.-Гарашанин Д., 1959, Археолошке белешке са рекогносцирања у Источној Македонији, Зборник на Штипскиот народен музеј, I, 1958-1959, Штип, 67-94.

Јанковић Ћ., 2015, Предање и историја цркве срба у светлу археологије, кратак преглед од почетка до турске окупације, Београд.

Коцо Д., 1958, Проучувања на црквата св. Наум, Зборник на Археолошки музеј, II, Скопје, 56-80.

Микулчиќ И., 1996, Средновековни градови и тврдини во Македонија, Скопје.

Миљковиќ-Пепек П. , 1988, Христијанската архитектура кај Македонските Словени од пред средината на IX век до 1018 година( период на прв културен подем на Македонските Словени), Кирило-Методиевскиот (старословенскиот) период и Кирило- Методиевската традиција во Македонија, Прилози од научниот собир одржан по повод 1100 годишнината од смртта на Методиј, МАНУ, Скопје, 269-277.

Острогорски Г., 1959, Историја Византије, Београд.

Панов Б., 1982, Штип и Брегалничката Област во средниот век (VI - крајот на XII), Годишен зборник на филозофски факултет кн.8 (34), Скопје, 39- 85,

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Атанасова, И., & Штерјов, М. (2021). КРСТОВИДНА ЦРКВА ОД ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРЧЕ КАЈ ЧАРДАКЛИЈА, ШТИПСКО: - резултати од заштитните истражувања во 2017 година -. Macedoniae Acta Archaeologica, (24), 299–312. https://doi.org/10.55973/MAA2124299a

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 > >>