Уреднички тим

Macedoniae acta archaeologica 25 (2022)
Главен уредник:
Орданче Петров

Редакциски одбор
:
Елица Манева
Драги Митревски
Силвана Блажевска
Александра Папазовска
Ленче Јованова
Марина Онческа Тодоровска
Ирена Теодора Весевска,
Анита Василкова
Перo Арџанлиев

Издавачки совет
:
Ване Секулов
Каролина Снајвли
Горан Санев

Технички уредник:
Бранко Гаштеовски

Лектура:
Александар Јорданоски

Превод на англиски јазик:
Кристина Бицева

Компјутерска обработка:
Бранко Гаштеовски