Дозвола

Macedoniae acta archaeologica се издава под правилата за списанија со слободен пристап во согласност со лиценцата Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). Авторите ги доделуваат правата на списанието и симултано ги лиценцираат со CC BY-NC-SA 4.0. Оваа лиценца овозможува трудовите да бидат споделувани со цитирање на авторот и списанието. 

Трудовите се публикуваат во печатена форма и електронски на интернет страната на списанието. На авторите им е дозволено и истите се охрабруваат да ги споделуваат своите трудови преку други канали (институционални репозиториуми, лични интернет страни, социјални медиуми и др).