ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ВО 2016 И 2017 ГОДИНА

Автори

  • Антонио Јакимовски Филозофски факултет - Скопје
  • Душко Темелкоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
  • Бошко Ангеловски ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2124187j

Клучни зборови:

Македонија, Прилеп, Прилепец, Долиште

Референци

Anderson Stojanović V., 1992, Stobi: The Hellenistic and Roman pottery, RZZSK, Skopje.

Археолошка карта на Република Македонија, 1996 Том 1, МАНУ, Скопје.

Битракова В., 1987, Споменици од хеленистичкиот период во СР Македонија, Скопје.

Vasić R., 1999, Die Fibeln im Zentralbalkan, Prahistorische Bronzefunde, Stuttgart

Видески З., 1999, Лисичин дол - Марвинци, некропола од железното време – истражувања 1997, Macedoniae acta archaeologica 15, Скопје, 91 - 112.

Вулић Н., 1931, Антички споменици наше земље, Споменик LXXI, Српска краљевска академија, Београд

Vuckovic Todorovic D., 1958, Ostava grckog novca iz s. Prilepec kod Prilepa, Glasnik MKD 1, 12, Skopje, 213 - 252.

Димитриоски Т., 2009, Древна Пелагонија I, Прилеп.

Јакимовски А., Темелкоски Д., 2018, Некрополите Долиште и Приоси кај село Прилепец, Зборник на трудови 21, Битола, 1-12.

Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, Complex of the archaeological sites of Staro Bonce, Folia Archaeological Balcanica, Скопје, 205 - 253.

Кепески К., 1971, Прилеп и прилепско низ историјата, книга прва, Прилеп, 39 - 54.

Кепески К., 1987, Монети на македонските кралеви во збирката на прилепскиот музеј, Macedoniae acta archaeologica 7-8, Скопје, 41 - 63.

Кепески К., 1988, Автономни монети на македонските градови од збирката на прилепскиот музеј, Macedoniae acta archaeologica 9, Скопје, 139 - 154.

Китаноски Б., 1975, Некрополата Калдрма кај Прилеп, Macedoniae acta archaeologica 1, Прилеп, 89 - 132.

Лилчиќ В., 1996, Потрага по градот Пелагонија, Македонско наследство 1, Скопје 36 - 44.

Лилчиќ Адамс В. - Јакимовски А., 2016, Висока и Старо Бонче, УЗКН, Скопје.

Mikulčić I., 1966а Pelagonija u svetlosti arheoloskih nalaza od egejske seobe do Augusta, DISS III, Skopje, Beograd.

Микулчић И., 1966b, Једна хеленистичка некропола из околине Битоља, Старинар Н.С. XV-XVI, Археолошки институт, Београд, 227 - 243.

Микулчиќ И., 1973, Остава на тетрадрахми од Д. Егри и преглед на други монетни наоди од V-II век пр.н.е во Македонија, Годишен зборник на Филозофски факултет, Кн.25, Скопје, 157-173.

Микулчиќ И. - Соколовска В., 1989 Гробницата во Бразда кај Скопје, Macedoniae acta archaeologica 11, 1987-1989, Скопје, 79 - 92.

Микулчиќ И., 1999, Антички градови во Македонија, Скопје.

Микулчиќ И., 2011, Големи археолошки откритија, Охрид.

Митревски Д., 1988, Карактеристични форми на „македонските бронзи“ од наоѓалиштата по долината на Вардар, Macedoniae acta archaeologica 9, Скопје, 83 - 102.

Петровска Ж., 2013, Типологија на античките фибули од Р. Македонија, 2013, 42/3, 50 (магистерски труд), Филозофски факултет, Скопје

Санев В. и др., 1980, Од археолошкото богатство на СР Македонија (каталог), Скопје.

Санев В. и др., 1976, Праисторија во Македонија (каталог), Скопје.

Redžić Т. S., 2013, Rimske pojasne garniture na tlu Srbije od I do IV veka – doktorska teza, Filozofski fakultet, Beograd.

Ристов К., 1999, Два гроба од Катлановска Бања, Macedoniae acta archaeologica 15, Скопје, 113 - 134.

Stankovska Tzamali M., 2009, Trois nouvelles inscriptions honorifiques de la Macédoine septentrionale (Stuberra) notes prosopographiques, Revue des etudes anciennes, Tome 111, Université de Bordeaux, 115-125.

Темелкоски Д., 2011, Бронзени статуетки на богот Меркур во Завод и Музеј Прилеп, Macedoniae acta archaeologica 20, Скопје, 329-339.

Темелкоски Д., - Миткоски А., 2012, Античко македонски локалитети во прилепскиот регион, Зборник на трудови 16, Битола, 19 - 38.

Темелкоски Д., - Крстески В., 2020, Истражување на локалитетот Долиште кај село Прилепец - 2017 година, Зборник на трудови 23, Битола, 15 - 24.

Тодоровска Ончевска М., 2010, Доцноантичка грнчарија во Република Македонија, Скопје.

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Јакимовски, А., Темелкоски, Д., & Ангеловски, Б. (2021). ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ВО 2016 И 2017 ГОДИНА. Macedoniae Acta Archaeologica, (24), 187–208. https://doi.org/10.55973/MAA2124187j

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 > >>