ИСТРАЖЕНОСТ НА БРОНЗЕНОТО ДОБА ВО ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО

Автори

  • Александар Миткоски Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп - Прилеп

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2124083m

Клучни зборови:

Македонија, Мариово, Пелагонија, Бронзено Време

Референци

Археолошка карта на Република Македонија, 1996, Том 2, МАНУ, Скопје

Aslanis I., 1985, Kastanas, Die Fruhbronzezeitlichen funde unde befunde, PAS Band 4, Berlin.

Булатовиќ А., 2007, Врање – културна стратиграфија праисторијских локалитета у Врањској регији, Београд – Врање.

Булатовиќ А. - Станковски Ј., 2012, Бронзано доба у басену јужне Мораве и у долини Пчиње (Бронзено време во басенот на Јужна Морава и долината на Пчиња), Куманово, Београд - Куманово.

Булатовиќ А. - Капуран А. - Милановиќ Д., 2016, Налази металног доба на локалитету Ковачке њиве у Павловцу код Врања, Археолошка истраживања на аутопуту Е75 (2011 - 2014), Београд, 205 – 219.

Василева М., 2005, Каде е нашето минато – вовед во праисторијата на Пелагонија, ЗГЉА – Висои, Битола, Битола

Василева М., 2008, Тумба, село Кравари, Македонски археолошки преглед 1, Скопје, 26 – 30. Видески З., 2005, Бронзеното време на Вардарски Рид, Вардарски Рид, том I, Скопје, 91 – 113. Видески З., 2005а, Енеолитска “Врањак“ од село Варвара – Скопско, Зборник на Музеј на Македонија (А) бр. 2, Скопје, 67 – 78.

Видески З., 2006, Мат сликана керамика од доцно бронзенодопската некропола Димов Гроб, с.

Уланци – Градско, Folia archaeologica Balkanica I, Скопје 2006, 63 – 74.

Vulić N., 1937, Archaeologische karte von Jugoslavien – blatt Prilep – Bitolj, Beograd

Гагиќ Г., 1983/84, Археолошки комплекс Суводол, локалитет “Анови - II“, Зборник на трудови 4 – 5, Битола, 21 – 25.

Garašanin М., 1958, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Makedonien, Bericht der Romisch’ Germanischen Kommission des Deutschen 39, Frankfurt A/Main, Berlin, 1 – 130.

Гарашанин М. Санев В. Симоска Д.. Китаноски Б., 1971, Праисториски култури во Македонија, каталог, Штип.

Гарашанин М., 1973, Праисторија на тлу СР Србије, Београд

Гарашанин М. - Симоска Д., 1976, Контролни ископувања на Шуплевец и некои проблеми на групата Шуплевец - Бакарно Гумно, Macedoniae acta arhaeologica 2, Прилеп, 9 – 41.

Garašanin М., 1983, Grupa Bubanj - Hum III, Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Sarajevo, 719 – 722.

Garašanin М., 1983а, Podunavsko – balkanski kompleks ranog bronzanog doba, Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Sarajevo, 463 – 470.

Garašanin М., 1983аа, Posebni nalazi za centralnobalkanskom području, Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Sarajevo, 799 – 805.

Garašanin М., 1983ааа, Armenohori (Pelagonska) grupa, Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Sarajevo, 723 – 735.

Gimbutas M., 1976, Neolithic Macedonia, As reflected by excavation at Anza, Southeast Yugoslavia, Monumenta arheologica, Los Angeles.

Димитриоски Т., 2013, Камени богови, мегалити и карпи со култни белези во Пелагонија, Мариово и Прекурид, Ризница, Прилеп.

Јовчевска Т., 2008, Манастир – некропола од преодниот период од доцно бронено во железно време, Велес.

Капуран А., 2010, О утицајима ватина и вербиочаре на налазима гамзиградске културне групе, Старинар н.с. LIX, Beograd, 53 – 69.

Китаноски Б., 1960, Праисториски садови од Чепигово крај Прилеп, Стремеж 3, Прилеп 55 – 60.

Китаноски Б., 1961, Праисториски наоѓалишта во прилепскиот крај, Стремеж 2, Прилеп, 39 – 49.

Kitanoski B., 1976, Nekolku podatoci za metalnoto doba na Makedonija, Materijali XIV, Prilep, 27 – 46.

Китаноски Б., 1980, Еден дел од содржината на керамичкото депо од Варош кај Прилеп, Situla 20- 21, Ljubljana, 33 – 42.

Kitanoski B., 1992, Some data on the eneolitik of Pelagonija, Balkanika XXIII, Beograd, 231 – 241.

Китаноски Б., 1994, Бронзено време, Археолошка карта на Република Македонија, Том 1, Скопје, 51 – 57.

Кепески К., 1971, Прилеп и прилепско од еленистичкиот до рановизантискиот период, Прилеп и прилепско низ историјата 1, Прилеп, 39 – 54.

Лилчиќ В., 2009, Корпус на старите градови и тврдини во Република Македонија – археолошко, историска топографија, том I, Рана антика Линкестида и Девриоп, Македонска цивилизација, Скопје

Миткоски А, 2005, Врбјанска Чука кај селото Славеј, Прилепско, Зборник на Музеј на Македонија, н.с. бр. 2, Скопје, 33 – 45.

Миткоски А., 2010, Мариово во праисторијата, Macedoniae acta arhaeologica 19 (2004 - 2006), Скопје, 49 – 81.

Миткоски А., 2011, Локалитетот Трештена стена кај село Манастир, Мариово, Macedoniae acta arhaeologica 20, Скопје 125 – 140.

Mitkoski A. Bulatović A., I. Mikić, 2016, Necropolis under s tumulus at Veprčani, Representative case of using sacred places during several periods in the past, Старинар LXVI, Београд, 27 – 57.

Миткоски А., 2017, Нови сознанија за енеолитот во прилепскиот дел на Пелагонија и Мариово, Зборник на трудови 20, Битола, 163 – 179.

Mitkoski А., 2017а, The Late Neolithic Period in Pelagonia and Mariovo in the Prilep Region, Dragiša Zdravkovski In Memoriam – curtular manifestations during the neolithic period on the territory of the Republic of Macedonia and neghboring regions, Skopje, 119 – 159.

Миткоски А., 2017аа, Археолошки рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово, Археолошки информатор 1, Скопје, 105 – 114.

Mitkoski A., 2018, Late Neolithic Settlement Ali Čair, Prilep, Neolithic in Macedonia: challenges for new discoveries, Skopje, 137 – 184

Миткоски А., 2018б, Култни предмети од времето на енеолитот од праисториската збирка на НУ Завод и Музеј – Прилеп, Зборник на трудови на Завод и Музеј – Битола - 21, Битола, 13 – 29.

Миткоски А., Темелкоски Д, 2019, Локалитетот Ридот кај село Мажучиште, Macedoniae acta archaeologica 21, Скопје, 173 – 198.

Миткоски А., 2021, Примарниот тумул од локалитетот Страгата кај село Крушевица, Мариово, Macedoniae acta archaeologica 23, Скопје, 175-204.

Митревски Д., 1995, Праисториската некроола “Клучка - Хиподром” кај Скопје, Зборник на Музеј на Македонија, н.с. бр. 1 ( А), Скопје, 61 – 89.

Митревски Д., 1997, Протоисториските заедници во Македонија преку погребувањето и погреб- ните манифестации, Скопје.

Митревски Д., 2003, Од јужна Морава до Вардар – археолошки параметри за бронзеното и за железното време, Пирајхме 2, Куманово, 1 – 30.

Mitreski D., 2006, Genesis of the Iron Age Culture in Macedonia, Folia archaeologica balkanica Vol.1, (In Honorem Verae Bitrakova Grozdanova), Skopje 85 – 95.

Митревски Д., 2013, Праисторија на Република Македонија, Милениумски културно – историски факти Том 1, Скопје, 83 – 266.

Нацев Т., 1996., Резултати од контролното археолошко ископување на локалитетот “Долна Бежанија“ с. Криви Дол, Зборник VII, Штип, 27 – 33.

Наумов Г, Миткоски А. Мургоски А, Милевски Ѓ., 2017, Рекогносцирање на предисториски локалитети во северна Пелагонија, Патримониум 15, Скопје, 11 – 36.

Паровиќ – Пешикан М., 1995, Запажања о микенском утицају на подручју централног Балкана, Старинар н.с. XLV – XLVI, Београд, 3 - 26

Пашиќ Р., 1959, Праисториски наоди од наоѓалиштето “Црквени Ливади“ кај село Враништа - охридско, Лихнид Годишен зборник на Народниот музеј во Охрид, кн. II – III, Охрид, 5 – 9.

Папазовска А., 2005, Погребувањата на Вардарски Рид, Вардарски Рид, том I, Скопје, 385 – 397.

Папазовска - Санев А., 2012, Северни елементи во желeзнодопската керамичка продукција во скопско – кумановскиот регион, Музејски гласник бр. 11, Куманово, 16 – 43.

Папазовска А., 2019., Мали Дол – праисториска некропола кај село Тремник, Неготино, Macedoniae acta arhaeologica 21 (2008 - 2010), Скопје 121 – 150.

Prendi F., 2018, Vendbanimi prehistorik i Maliqit, Akademia studimeve albanologjike instituti i arkeologjisë, Tiranë

Рујак З., 2020, Цареви Кули Струмица од праисторијата до римското царство, книга I, Струмица

Санев В., Стаменова М., 1989, Неолитска населба “Страната“ во село Ангелци – прилог кон проучувањето на енеолитот во Струмичката котлина, Зборник на трудови, Струмица, 9 – 63.

Санев В., 2002, Керамиката како прилог на одредувањето на културните граници на раното бронзено време во Македонија, Музејски гласник 7 – 9, Куманово, 5 – 28.

Симоска Д., 1983/84, Висок Рид, Праисториска повеќеслојна населба, Зборник на трудови 4-5, Битола, 5 – 18.

Симоска Д., Санев Д., 1976, Праисторија во централна Пелагонија, каталог, Битола

Симоска Д. - Китаноски Б. - Тодоровиќ Ј., 1976а, Населбата Црнобуки и проблемот на истоимената култура во светлината на новите археолошки истражувања, Macedoniae acta arhaeologica 2, Прилеп, 43 – 83.

Симоска Д. - Китаноски Б. - Тодоровиќ Ј., 1977, Праисториска населба Тумба во село Карамани кај Битола, Macedoniae acta arhaeologica 3, Прилеп, 9 – 24.

Темелкоски Д., 1999, Енеолитска населба Крушеанска чука, Macedoniae acta arhaeologica 15 (1996- 1997), Скопје, 33 – 45.

Темелкоски Д, Миткоски А, 2004, Нови праисториски локалитети во прилепскиот дел на Пелагонија, Зборник на трудови 15, Битола, 133–145.

Темелкоски Д., Миткоски А., 2006, Праисториска населба Могила Сенокос, Macedoniae acta archaeological 17 (1999 - 2001), Скопје 2006, 55 – 79.

Темелкоски Д. Миткоски А, 2008, Доцнонеолитска населба на локалитетот “Кутлине” кај село Ралке, Macedoniae acta archaeologica 18 (2002 – 2004), Скопје, 93 – 105.

Темелкоски Д. - Миткоски А., 2008а, Енеолитски локалитет Големи камен кај село Лопатица, Macedoniae acta arhaeologica 18 ( 2002 - 2004 ), Скопје, 115 – 130.

Темелкоски Д., 2018, Археолошки истражувања на акрополата на Ридот Мал Сурун кај село Дупјачани (истражувања 2016 и 2017), Археолошки информаторр 2, стручно списание од областа на археологијата 2, Прилеп, 43 – 49.

Темелкоски Д, Јандреска О., 2018, Карпи со култна намена на акрополата на ридот Мал Сурун кај село Дупјачани (истражувања 2016 и 2017), Археолошки информатор 2, стручно списание од областа на археологијата 2, Прилеп, 51 – 59.

Todorova H., 2007, Die Paleoklimatische Entwicklung in VII – I Jt. vor Chr., The Struma/Strymon river Valley in Presistory, Eds. H. Todorova, M. Stefanovich, M. and G. Ivanov (eds.) In The steps of James Harvey Gaul, Volume 2, Sofia, 1 – 6.

Čović B., 1978, Velika Gradina u Varvari – I deo) slojevi eneolita ranog i sredneg bronyanog doba), Glasnik n.s. sv. XXXII/1977, Sarajevo, 5 – 176.

Heurtley W. A., 1939, Prehistoric Macedonia, Cambridge.

Hochstetter A., 1984, Kastanas, Die Handgemachte Keramik, Prähistorische Archäologie in Südoseuropa, Band 3, Berlin.

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Миткоски, А. (2021). ИСТРАЖЕНОСТ НА БРОНЗЕНОТО ДОБА ВО ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО. Macedoniae Acta Archaeologica, (24), 83–131. https://doi.org/10.55973/MAA2124083m

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 > >>