КАЛЕ - БРЊАРЦИ, СКОПСКО

Автори

  • Виктор Лилчиќ-Адамс Св. Кирил и Методиј, Институт за на уметноста и археологија
  • Владимир Атанасов Археолошки музеј на Република Северна Македонија
  • Иван Станчевски Археолошки музеј на Република Северна Македонија
  • Игор Ширтовски Управа за заштита на културното наследство - Скопје

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2124313la

Клучни зборови:

Македонија, Скопје, Брњарци, Кале

Референци

Археолошка карта на Република Македонија, Том 2, Скопје 1996

Бошкоски М., 2009, Скопје и Скопската област од VI до крајот на XIV век, изд. Македонска Реч / Институт за национална историја – Скопје, Скопје 2009.

Дероко А., 1951, Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд.

Лилчиќ Адамс В., 2019, Скупи и античката цивилизација на Скопско, во студијата: Скопје осум милениуми живот, култура, творештво, Филозофски факултет Скопје, Скопје 2019.

Лилчиќ Адамс В., Јакимовски А., Микулчиќ Т., Станчевски И., 2021, Античко светилиште на локалитетот Коштањ-Љак, Мојанци, Academia. edu, работен текст во подготовка за печат.

Микулчиќ И., 1999, Антички градови во Македонија, Скопје 1999.

Mikulčić I., 2002, Spätantike und frühbyzantinische befestigungen in Nord Makedonien, München, 149-151.

Митревски Д., 2019, Скопско во праисторијата и раната антика, во: Скопје осум милениуми живот, култура, творештво, Филозофски факултет Скопје, Скопје.

Papazoglu F., 1969, Srednjebalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo.

Трифуноски Ј., 1964, Сеоска насеља Скопске Котлине, петти део, Скопје.

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Лилчиќ-Адамс, В., Атанасов, В., Станчевски, И., & Ширтовски, И. (2021). КАЛЕ - БРЊАРЦИ, СКОПСКО. Macedoniae Acta Archaeologica, (24), 313–324. https://doi.org/10.55973/MAA2124313la

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)