За списанието

Macedoniae acta archaeologica е стручно списание на Македонското археолошко друштво. Во списанието се публикуваат извештаи од теренските истражувања на македонските археолошки локалитети, прикази и рецензии на книги и изложби, библиографии итн. Хронолошки се опфатени периодите од длабоката праисторија па сѐ до доцниот среден век. Првиот број на списанието е публикуван во 1975 година, излегува во временски интервал еднаш на две години.  

Тековно издание

Бр. 24 (2021)
Објавено: 08-03-2023

Статии

Види ги сите изданија