Петров, О. “СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА”. Macedoniae Acta Archaeologica, no. 24, Dec. 2021, pp. 275-97, doi:10.55973/MAA2124275p.