[1]
И. Кузманоски, “ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ”, Maced. acta archaeol. , no. 24, pp. 217–232, Dec. 2021.