Петров, Орданче. 2021. “СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА”. Macedoniae Acta Archaeologica, no. 24 (December):275-97. https://doi.org/10.55973/MAA2124275p.