(1)
Петров, О. СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА. Maced. acta archaeol. 2021, 275-297.