(1)
Кузманоски, И. ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ. Maced. acta archaeol. 2021, 217-232.