ЕЗЕРСКА НАКОЛНА НАСЕЛБА „МРДАЈА“-ДОЈРАН

ДОЦНАТА БРОНЗЕНА ЕПОХА И ПРЕОДОТ ПОМЕЃУ БРОНЗЕНОТО И ЖЕЛЕЗНОТО ВРЕМЕ

Автори

  • Зоран Рујак Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј - Струмица
  • Емил Сламков Музеј Гевгелија - Гевгелија

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123141r

Клучни зборови:

Македонија, наколна населба, Мрдаја, доцно бронзено време, преоден период

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Рујак, З., & Сламков, Е. (2021). ЕЗЕРСКА НАКОЛНА НАСЕЛБА „МРДАЈА“-ДОЈРАН: ДОЦНАТА БРОНЗЕНА ЕПОХА И ПРЕОДОТ ПОМЕЃУ БРОНЗЕНОТО И ЖЕЛЕЗНОТО ВРЕМЕ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 141–173. https://doi.org/10.55973/MAA2123141r

Издание

Секција

Статии