АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДРМА - БАДАР

Автори

  • Бошко Ангеловски Институт за старословенска култура - Прилеп
  • Давча Спасова Министерство за култура, РС Македонија
  • Антонио Јакимовски Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет, Скопје

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123347a

Клучни зборови:

Македонија, истражувања, Дрма, Бадар

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Ангеловски, Б., Спасова, Д., & Јакимовски, А. (2021). АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДРМА - БАДАР. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 347–355. https://doi.org/10.55973/MAA2123347a

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)