ТРИ ДОЦНОХЕЛЕНИСТИЧКИ ГРОБНИЦИ ВО СТЕНА ОД ЛОК. „ДИБЕК“ с. СУВОДОЛ-БИТОЛА

Автори

  • Томе Јанакиевски Битола

Клучни зборови:

Македонија, Битола, Суводол, Хеленистички, гробници

Преземања

Објавено

31-12-1993

Како да се цитира

Јанакиевски, Т. (1993). ТРИ ДОЦНОХЕЛЕНИСТИЧКИ ГРОБНИЦИ ВО СТЕНА ОД ЛОК. „ДИБЕК“ с. СУВОДОЛ-БИТОЛА. Macedoniae Acta Archaeologica, (13), 149–161. Retrieved from https://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_13_12

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)