Macedoniae acta archaeologica http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta <p><em>Macedoniae acta archaeologica </em>е стручно списание на Македонското археолошко друштво. Во списанието се публикуваат извештаи од теренските истражувања на македонските археолошки локалитети, прикази и рецензии на книги и изложби, библиографии итн. Хронолошки се опфатени периодите од длабоката праисторија па сѐ до доцниот среден век. Првиот број на списанието е публикуван во 1975 година, излегува во временски интервал еднаш на две години. </p> mk-MK ordancepetrov@gmail.com (Орданче Петров) ( ) Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ИМПРЕСУМ И СОДРЖИНА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/677 . . Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/677 Sun, 05 Mar 2023 00:00:00 +0100 КРАТКА ИСТОРИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА АРХЕОЛОГИЈАТА ВО РЕГИОНОТ НА СТРУГА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_1 Вера Битракова Грозданова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_1 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ПАЛЕОЛИТСКИТЕ КАМЕНИ АРТЕФАКТИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ УЗУН МЕРА, СЕЛО МУСТАФИНО - УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТДЕПОЗИЦИОНИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕХНО-ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2 Андреј Мачковски, Дарко Стојановски, Трајче Нацев Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦОЦЕВ КАМЕН КАЈ СEЛОТО ШОПСКО РУДАРЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_3 Дамјан Донев, Перо Синадиновски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_3 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ НА КОСКЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД НАСЕЛБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА АНЗАБЕГОВО-ВРШНИЧКАТА КУЛТУРНА ГРУПА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_4 Елена Стојанова-Канзурова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_4 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ИСТРАЖЕНОСТ НА БРОНЗЕНОТО ДОБА ВО ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_5 Александар Миткоски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_5 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ПРВИ АРХЕОМЕТАЛУРШКИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДМЕТИ ОД БРОНЗЕНО И ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2021_article_6 Марио Гаврановиќ, Александра Папазовска, Матиас Мехофер Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2021_article_6 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 НЕКРОПОЛАTA МАНИШ - БАСАРАБИ ВО ЈУГОЗАПАДНА БУГАРИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_7 Филип Михајлов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_7 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 КОЊОТ ОД ПИЛАВ ТЕПЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_8 Ване П. Секулов, Митко Штерјов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_8 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ВО 2016 И 2017 ГОДИНА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_9 Антонио Јакимовски, Душко Темелкоски, Бошко Ангеловски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_9 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ГРАДИШТЕ НЕГОТИНО - РАНОРИМСКИ ОБЈЕКТ СО АЛТЕРНАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_10 Радомир Ивановиќ Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_10 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_11 Игор Кузманоски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_11 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 РАНОВИЗАНТИСКИ ТЕГОВИ ОД ТАОР http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_12 Киро Ристов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_12 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 АНЕКСИТЕ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА ВО ГОЛЕМО ГРАДИШТЕ, КОНЈУХ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_13 Каролин С. Снајвли Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_13 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 ДОЦНОАНТИЧКА КЕРАМИЧКА АМПУЛА ОД СТОБИ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_14 Елица Николовска Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_14 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_15 Орданче Петров Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_15 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 КРСТОВИДНА ЦРКВА ОД ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРЧЕ КАЈ ЧАРДАКЛИЈА, ШТИПСКО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_16 Илинка Атанасова, Митко Штерјов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_16 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 КАЛЕ - БРЊАРЦИ, СКОПСКО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_17 Виктор Лилчиќ-Адамс, Владимир Атанасов, Иван Станчевски, Игор Ширтовски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_17 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ИСХАК-БЕГ (АЛАЏА) ЏАМИЈА ВО СКОПЈЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_18 Сања Ивановска-Велкоска, Вера Атанасова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_18 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100