Macedoniae acta archaeologica http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta <p><em>Macedoniae acta archaeologica </em>е стручно списание на Македонското археолошко друштво. Во списанието се публикуваат извештаи од теренските истражувања на македонските археолошки локалитети, прикази и рецензии на книги и изложби, библиографии итн. Хронолошки се опфатени периодите од длабоката праисторија па сѐ до доцниот среден век. Првиот број на списанието е публикуван во 1975 година, излегува во временски интервал еднаш на две години. </p> Macedonian Archaeological Association mk-MK Macedoniae acta archaeologica 0350-1639 ИМПРЕСУМ И СОДРЖИНА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/677 . . Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2023-03-05 2023-03-05 24 1 8 КРАТКА ИСТОРИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА АРХЕОЛОГИЈАТА ВО РЕГИОНОТ НА СТРУГА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_1 Вера Битракова Грозданова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 11 14 10.55973/MAA2124011bg ПАЛЕОЛИТСКИТЕ КАМЕНИ АРТЕФАКТИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ УЗУН МЕРА, СЕЛО МУСТАФИНО - УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТДЕПОЗИЦИОНИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕХНО-ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2 Андреј Мачковски Дарко Стојановски Трајче Нацев Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 15 33 10.55973/MAA2124015m НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦОЦЕВ КАМЕН КАЈ СEЛОТО ШОПСКО РУДАРЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_3 Дамјан Донев Перо Синадиновски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 35 57 10.55973/MAA2124025d МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ НА КОСКЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД НАСЕЛБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА АНЗАБЕГОВО-ВРШНИЧКАТА КУЛТУРНА ГРУПА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_4 Елена Стојанова-Канзурова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 59 81 10.55973/MAA2124059sk ИСТРАЖЕНОСТ НА БРОНЗЕНОТО ДОБА ВО ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_5 Александар Миткоски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 83 131 10.55973/MAA2124083m ПРВИ АРХЕОМЕТАЛУРШКИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДМЕТИ ОД БРОНЗЕНО И ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2021_article_6 Марио Гаврановиќ Александра Папазовска Матиас Мехофер Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 133 150 10.55973/MAA2124133g НЕКРОПОЛАTA МАНИШ - БАСАРАБИ ВО ЈУГОЗАПАДНА БУГАРИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_7 Филип Михајлов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 151 164 10.55973/MAA2124151m КОЊОТ ОД ПИЛАВ ТЕПЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_8 Ване П. Секулов Митко Штерјов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 165 185 10.55973/MAA2124165s ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ВО 2016 И 2017 ГОДИНА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_9 Антонио Јакимовски Душко Темелкоски Бошко Ангеловски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 187 208 10.55973/MAA2124187j ГРАДИШТЕ НЕГОТИНО - РАНОРИМСКИ ОБЈЕКТ СО АЛТЕРНАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_10 Радомир Ивановиќ Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 209 215 10.55973/MAA2124209i ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_11 Игор Кузманоски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 217 232 10.55973/MAA2124217k РАНОВИЗАНТИСКИ ТЕГОВИ ОД ТАОР http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_12 Киро Ристов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 233 243 10.55973/MAA2124249r АНЕКСИТЕ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА ВО ГОЛЕМО ГРАДИШТЕ, КОНЈУХ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_13 Каролин С. Снајвли Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 245 261 10.55973/MAA2124245s ДОЦНОАНТИЧКА КЕРАМИЧКА АМПУЛА ОД СТОБИ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_14 Елица Николовска Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 263 274 10.55973/MAA2124263n СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_15 Орданче Петров Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 275 297 10.55973/MAA2124275p КРСТОВИДНА ЦРКВА ОД ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРЧЕ КАЈ ЧАРДАКЛИЈА, ШТИПСКО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_16 Илинка Атанасова Митко Штерјов Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 299 312 10.55973/MAA2124299a КАЛЕ - БРЊАРЦИ, СКОПСКО http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_17 Виктор Лилчиќ-Адамс Владимир Атанасов Иван Станчевски Игор Ширтовски Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 313 324 10.55973/MAA2124313la АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ИСХАК-БЕГ (АЛАЏА) ЏАМИЈА ВО СКОПЈЕ http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_18 Сања Ивановска-Велкоска Вера Атанасова Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2021-12-31 2021-12-31 24 325 334 10.55973/MAA2124325iv