http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/issue/feed Macedoniae acta archaeologica 2023-03-08T00:00:00+01:00 Орданче Петров ordancepetrov@gmail.com Open Journal Systems <p><em>Macedoniae acta archaeologica </em>е стручно списание на Македонското археолошко друштво. Во списанието се публикуваат извештаи од теренските истражувања на македонските археолошки локалитети, прикази и рецензии на книги и изложби, библиографии итн. Хронолошки се опфатени периодите од длабоката праисторија па сѐ до доцниот среден век. Првиот број на списанието е публикуван во 1975 година, излегува во временски интервал еднаш на две години. </p> http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/677 ИМПРЕСУМ И СОДРЖИНА 2023-03-02T21:18:13+01:00 . . a@a.com 2023-03-05T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_1 КРАТКА ИСТОРИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА АРХЕОЛОГИЈАТА ВО РЕГИОНОТ НА СТРУГА 2022-10-16T19:56:27+02:00 Вера Битракова Грозданова a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2 ПАЛЕОЛИТСКИТЕ КАМЕНИ АРТЕФАКТИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ УЗУН МЕРА, СЕЛО МУСТАФИНО - УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТДЕПОЗИЦИОНИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕХНО-ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА 2022-10-16T20:04:07+02:00 Андреј Мачковски a@a.com Дарко Стојановски a@a.com Трајче Нацев a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_3 НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦОЦЕВ КАМЕН КАЈ СEЛОТО ШОПСКО РУДАРЕ 2022-10-16T20:14:33+02:00 Дамјан Донев a@a.com Перо Синадиновски a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_4 МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ НА КОСКЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД НАСЕЛБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА АНЗАБЕГОВО-ВРШНИЧКАТА КУЛТУРНА ГРУПА 2022-10-16T20:19:16+02:00 Елена Стојанова-Канзурова a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_5 ИСТРАЖЕНОСТ НА БРОНЗЕНОТО ДОБА ВО ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО 2022-10-16T20:39:45+02:00 Александар Миткоски a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_2021_article_6 ПРВИ АРХЕОМЕТАЛУРШКИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДМЕТИ ОД БРОНЗЕНО И ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2022-10-16T20:45:45+02:00 Марио Гаврановиќ a@a.com Александра Папазовска a@a.com Матиас Мехофер a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_7 НЕКРОПОЛАTA МАНИШ - БАСАРАБИ ВО ЈУГОЗАПАДНА БУГАРИЈА 2022-10-16T20:50:41+02:00 Филип Михајлов a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_8 КОЊОТ ОД ПИЛАВ ТЕПЕ 2022-10-16T20:55:42+02:00 Ване П. Секулов a@a.com Митко Штерјов a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_9 ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ВО 2016 И 2017 ГОДИНА 2022-10-16T21:01:54+02:00 Антонио Јакимовски a@a.com Душко Темелкоски a@a.com Бошко Ангеловски a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_10 ГРАДИШТЕ НЕГОТИНО - РАНОРИМСКИ ОБЈЕКТ СО АЛТЕРНАТИВЕН СИСТЕМ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ 2022-10-16T21:09:49+02:00 Радомир Ивановиќ a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_11 ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ 2022-10-16T21:14:05+02:00 Игор Кузманоски a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_12 РАНОВИЗАНТИСКИ ТЕГОВИ ОД ТАОР 2022-10-16T21:18:09+02:00 Киро Ристов a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_13 АНЕКСИТЕ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА ВО ГОЛЕМО ГРАДИШТЕ, КОНЈУХ 2022-10-16T21:22:17+02:00 Каролин С. Снајвли a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_14 ДОЦНОАНТИЧКА КЕРАМИЧКА АМПУЛА ОД СТОБИ 2022-10-16T21:28:56+02:00 Елица Николовска a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_15 СРЕДНОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ СТРЕЗОВ ГРАД КАЈ СЕЛОТО ЧЕЛЕВЕЦ - ДЕМИР КАПИЈА 2022-10-16T21:35:08+02:00 Орданче Петров a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_16 КРСТОВИДНА ЦРКВА ОД ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРЧЕ КАЈ ЧАРДАКЛИЈА, ШТИПСКО 2022-10-16T21:42:02+02:00 Илинка Атанасова a@a.com Митко Штерјов a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_17 КАЛЕ - БРЊАРЦИ, СКОПСКО 2022-10-16T21:48:03+02:00 Виктор Лилчиќ-Адамс a@a.com Владимир Атанасов a@a.com Иван Станчевски a@a.com Игор Ширтовски a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_24_18 АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ИСХАК-БЕГ (АЛАЏА) ЏАМИЈА ВО СКОПЈЕ 2022-10-16T21:56:49+02:00 Сања Ивановска-Велкоска a@a.com Вера Атанасова a@a.com 2021-12-31T00:00:00+01:00 Авторско право(c) 2021 Македонско археолошко друштво